Wat we doen

Wealth Coaching

Als fiduciair adviseur of ‘wealth coach’ bieden wij een onafhankelijke en efficiënte begeleiding voor familiale en institutionele vermogens, met een focus op de lange termijn.

Het is de taak van de wealth coach (of ‘fiduciair adviseur’) om de externe beheerders te helpen selecteren en hen aan te sturen, teneinde de risico’s en rendementen van de totale portefeuille te bewaken en het vermogen in relatie tot de verplichtingen te beheren. De eerste stap is een dynamisch “asset and liability management”. De fiduciair adviseur neemt de bestaande situatie inzake activa en verplichtingen als uitgangspunt om een investerings- en risicobeheersstrategie te bepalen in samenspraak met de cliënt, die steeds zelf aan het stuur blijft en de ultieme zeggenschap heeft.

De fiduciair manager zal een effectieve governance structuur opzetten om te zorgen dat de cliënt steeds over de juiste en meest recente informatie en adviezen beschikt. De beheerders worden in de eerste plaats opgevolgd door de fiduciaire adviseur, die zal zorgen voor een uniforme rapportering en opvolging en die de analyse van hun prestaties op die manier kan objectiveren.

Om te zorgen dat de cliënt over de juiste boordinstrumenten beschikt, zorgt de fiduciair adviseur voor transparantie over het beleggingsbeleid, het rendement en de kosten ervan. Indien meerdere bewaarders worden gebruikt vereist dit bovendien een uniforme “vertaling” van de uiteenlopende rapporten, inclusief de definitie van de financiële instrumenten, het rendement en de kosten.

Econopolis kan bovendien advies verschaffen inzake niet-genoteerde instrumenten. We kunnen daarvoor beroep doen op ons Private Investments Team dat in de voorbije jaren al diverse investeringen in schuld en kapitaal heeft gedaan in niet-genoteerde ondernemingen (ca. 100 miljoen EUR in de laatste 2 jaar).

Depot

De splitsing tussen beheer en depot leidt tot meer transparantie voor de cliënt en over het algemeen lagere kosten. Vaak zien cliënten namelijk slechts het topje van de ijsberg van de kosten.

De aanpak van Econopolis is erop gericht enerzijds concurrentiële en transparante kostenafspraken te maken met de bewaarders, zowel wat betreft de eigenlijke bewaarkosten, abonnementkosten als de transactiekosten en anderzijds de volledige kostenontwikkeling nauwgezet op te volgen, zodat de totale kost van het beheer (en niet alleen de visibele “headline” kosten) steeds een stuk lager blijft dan de marktgemiddelden.

Belangrijker is echter de focus op de veiligheid van het depot. Heel wat “universele bankiers” zijn aanwezig op de markt met bodemtarieven inzake depot, maar dat is meestal gedreven door andere motieven, zoals het verzamelen van extra depots op de balans (bij niet-gesegregeerd depot) of het genereren van extra fees (retrocessies van fondsenhuizen, vergoedingen voor het uitlenen van financiële instrumenten, …). De analyse en de blijvende opvolging van zowel de juridische aard van het beheer, de contractuele rechten van de bewaarder (vb. inzake uitlenen van financiële instrumenten) als de solvabiliteit van de bewaarder of de groep waar hij toe behoort, is sinds de oprichting van Econopolis een belangrijke focus.

Hoewel we over het algemeen een voorkeur hebben voor de selectie en aanstelling van één centrale depotbank (die dan niet betrokken is in het beheer), kunnen in bepaalde gevallen andere oplossingen met meerdere bewaarders aangewezen zijn. Het komt er echter steeds op aan om de mogelijke belangenconflicten te vermijden door correcte contractuele afspraken met de bewaarders.

Waarom Econopolis?

Referenties/track record: wij verlenen diensten van fiduciair advies voor families en institutionele beleggers sinds 2009. De meeste van onze cliënten verkiezen ervoor om de samenwerking vertrouwelijk te houden. Econopolis vervult dit mandaat al vele jaren voor heel wat partijen, in binnen- en buitenland.

Competenties

Sinds de start heeft Econopolis geïnvesteerd in een multi-disciplinair team van mensen met een onberispelijke staat van dienst en gedegen kennis inzake macro-economie (met onder meer Geert Noels, Maarten Geerdink en Bart Van Craeynest) en aandelen- en obligatieselectie. Doordat Econopolis voor andere cliënten ook rechtstreeks het beheer waarneemt voor de tegoeden heeft zij dagelijks en praktisch inzicht in de werking van de mandaten waardoor zij beter in staat is haar rol als fiduciair adviseur naar behoren uit te oefenen.

In deze voor België relatief nieuwe activiteit heeft Econopolis snel haar plaats verworven en een gedegen methodiek ontwikkeld, die zij nu naar nieuwe cliënten kan uitrollen.

Concreet

In globo zal Econopolis als fiduciair adviseur volgende diensten verrichten:

  • Bepalen van het risicoprofiel van de activa en van eventuele lange termijn verplichtingen,
  • Vastleggen en opvolging van de asset-allocatie
  • Eventuele centralisatie van het depot bij één of meerdere veilige bewaarders/depositarissen die ook instaan voor het afhandelen van de transacties op de rekeningen
  • Begeleiding van de cliënt bij de keuze van de beheerders via een transparant proces waarbij iedere beheerder op zijn sterktes wordt geselecteerd
  • Beheersing van de kostenstructuur
  • Constante opvolging van de portefeuilles en van de performantie van de beheerders
  • Gecentraliseerde rapportering van de evolutie van het vermogen
  • Advies en begeleiding inzake investeringen in niet-genoteerde asset categorieën (vastgoed, private equity, private plaatsingen)
  • In voorkomend geval, begeleiding bij het aanpassen of uitwerken van de governance structuur en een operationeel memorandum voor het bestuur en de werking van het fonds.